ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС - 21.05.2019г. Печат

 

 

З А П О В Е Д

№ 72

Гр.Момчилград 21.05.2019 година

 

 

На основание чл. 80, ал. 1, от Закона за съдебната власт и във връзка с Протокол № 7, точка 5.1 от заседанието на Комисия „Съдебна администрация“ към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 20.05.2019 година 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Прекратявам насрочения конкурс със Заповед № 48 от 24.04.2019 година на Административния ръководител/Председател на Районен съд – Момчилград, на основание Протокол № 7, точка 5.1 от заседанието на Комисия „Съдебна администрация“ към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 20.05.2019 година, което е указано да не се предприемат действия по назначаване на служител за длъжността „съдебен деловодител-бюро съдимост, той и наказателно деловодство“, която длъжност е предмет на конкурса.

Към настоящия момент, лицата подали документи, да бъдат уведомени по телефона.

Копие от заповедта да се постави на видно място в сградата на Районен съд – Момчилград и се публикува на интернет страницата на съда.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РАЙОНЕН СЪД – МОМЧИЛГРАД:     /п/

   /С.ОСМАН/