КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ-БЮРО СЪДИМОСТ, ТОЙ И НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО" ПРИ РАЙОНЕН СЪД МОМЧИЛГРАД - 03.05.2019г. Печат

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № 48 от 24.04.2019 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. МОМЧИЛГРАД

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

«СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ-БЮРО СЪДИМОСТ, ТОЙ И НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО» - 1 щатна бройка

 

Кратко описание на основните професионални задължения и отговорности за длъжността „съдебен деловодител-Бюро съдимост, той и наказателно деловодство”:

«Съдебен деловодител-Бюро съдимост, той и наказателно деловодство» изпълнява дейности по подреждане, номериране и докладва постъпилите документи; извършва вписвания в деловодните книги; подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдия-докладчика; изготвя списъци за призовките и изпраща призовките на призовани за първо съдебно заседание лица; подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по които са постъпили жалби; вписва данни по делата и отразява в електронната папка и на хартиен носител съответния статус и местоположение на делата; изготвя електронните досиета на делата;  изпълнява разпоредбите на Наредба № 8 от 26 февруари 2008 година / за функциите и организацията за дейността на бюрата за съдимост/. Извършва и други дейности, указани в ПАС  и възложени му от административния ръководител на съда или от административния секретар.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: да има българско гражданство или гражданство на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да е навършил пълнолетие; да има средно образование; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да не са налице обстоятелствата по чл.137 ПАС, вр. чл.107а от КТ; да притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: - умение да пише четливо; познаване на съдебните документи и значението им за съдебната система; дискретност, комуникативност, експедитивност, организираност и лоялност; способност за работа под напрежение;  умения за работа в екип; умения за работа с граждани;  умения за работа с компютър; две години общ трудов стаж /препоръчително/ . Предимства: наличие на опит в съдебната система.

Необходими документи: - писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №1, с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата; подробна професионална автобиография/CV/- приложение №2; диплома за завършена образователна степен за заемане на длъжността /средно образование/; декларация по чл. 340а, ал.1 ЗСВ – приложение №3; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж ; декларация по чл.137, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата за липсата на обстоятелствата по  чл.107а, ал.1 от КТ;  копие на лична карта;  препоръки /не е задължително/.

Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.

При подаване на документите да се предоставят и оригиналите на дипломите и сертификатите.

Начин на провеждане на конкурса: на два етапа:

- първи етаппо документи – разглеждане и оценка на постъпилите заявления и допускане до втори етап на конкурса;

- втори етап – На този етап ще се оценява подготовката на кандидатите за обявената длъжност, уменията за устно общуване и мотивация за работа и специфичните изисквания за длъжността, заложени в ПАС, както и процесуалните закони /ГПК, НПК и АПК/ и  Наредба № 8 от 26 февруари 2008 година /за функциите и организацията за дейността на бюрата за съдимост/.

Датата за провеждане на втори етап събеседването с допуснатите кандидати ще бъдат обявени писмено при условията на чл. 93, ал.3 от КТ.

Оценяването на кандидатите ще се извърши в съответствие с одобрена от комисията по провеждане на конкурса методика, обявена на кандидатите на таблото за обяви в съдебната палата – Момчилград и на интернет-страницата на Районен съд-гр. Момчилград,  не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Минимален размер на основната месечна заплата: 683,00 лева и минимален ранг V – 25.00 лева, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията по чл.341 от ЗСВ.

Място и краен срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса се подават в Районен съд-гр. Момчилград, ул.Петър Мирчев № 1, първи етаж и интернет страницата на съда,. За допълнителна информация може да получите на тел.088 93 93 515.

Документите се подават лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/, като при приемането им се входират с номер и дата.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика при подаване на документите в стая № 2, етаж 2, от информационното табло на съда и на електронната страница на Районен съд-гр. Момчилград.

Срок за подаване на документите: 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РАЙОНЕН СЪД – МОМЧИЛГРАД:  /п/

      / С.ОСМАН/