НАЧАЛО
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА Печат

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

За случайно разпределение на делата

на основание чл.9 от ЗСВ

 

 

І. Общи положения:

Настоящите правила са изготвени на основание Закона за съдебната власт, Правилника за администрация в съдилищата и Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните съдилища, военните, апелативните и специализираните съдилища, приета с Решение на Висшия съдебен съвет, по Протокол № 13 от 19.03.2015 година.

 

ІІ. Принципи на действие на системата за разпределение на делата:

  • Лицата, които извършват разпределение на делата са председателя на съда или изрично определен със заповед на административния ръководител магистрат, който има издаден квалифициран електронен подпис /КЕП/.
  • Документите, по които се образуват дела, постъпват в служба Регистратура на съда, където се завеждат и им се поставя входящ номер по реда на постъпването им, след което се докладват на лицата по т.1 в деня на постъпването им, или най-късно на следващия ден за разпределението и образуването му.
  • Образуването и разпределението на новопостъпилите дела става по реда на постъпването им, посредством инсталиран електронен подпис /КЕП/ в Централизираната система за разпределение на делата и се извършва от лицето по т.1.
  • Генерираният номер от Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/ се изписва върху книжата, по които е образувано делото, а протоколът от извършеното разпределение се разпечатва и подписва от разпределящият. Протоколът се прикрепва към книжата и става неразделна част от новообразуваното дело, което се предава от административния секретар на служител от деловодството. Генерираният от ЦСРД номер е номерът, под който делото се вписва в деловодната система САС „Съдебно деловодство" от деловодителите, който образуват гражданските и наказателни дела.

 

     ІІІ. Ред за работа с Централизираната система за разпределение на делата.

Централизираната система за разпределение на делата е уеб базиран програмен продукт, инсталиран на сървър на ВСС, до който достъп имат лицата от Раздел 11, т.1,       както и системния администратор.

Системният администратор въвежда данни и корекции за потребителите на ЦСРД, групите дела и натовареността на съдиите, дежурствата и отсъствията на магистратите от РС-Момчилград. Този достъп се осъществява посредством инсталиран КЕП на служебния компютър на административния секретар на лицата, потребителско име и парола. При излизане в отпуск на съдия или постъпване на болничен лист, в същия ден се информира системния администратор за въвеждане на съответните данни в ЦСРД.

     1. Въвеждане на "начална информация":

Преди първоначалното използване на системата е въведена "начална информация"относно: съда, делата, период на дежурство на съдиите, техните отсъствия (отпуск; болничен и др.), докладчиците и начина, по който ще се номерират делата. Началната информация се въвежда от системния администратор, както и последния въвежда и промени във видовете дела. докладчиците и процентната натовареност за разпределение на делата за всеки от съдиите, съгласно заповед на административния ръководител - председател на съда.

     2. Разпределение на делата.

В РС-Момчилград ежедневното разпределение на постъпилите дела, съобразно поредността на входящите номера се извършва между съдиите от Административния ръководител -председател на съда, а при отсъствие от районния съдия, при издадена заповед за заместване по чл.168, ал.7 ЗСВ.

В празнични и почивни дни, делата се разпределят от дежурния съдия, съгласно въведен график на дежурствата, чрез прилагане на опция „дежурен".

Графикът на дежурствата се въвежда ежемесечно от системния администратор, а при отсъствие от административния секретар, осъществяващ тези функции по заместване.

Всеки потребител се идентифицира с електронен подпис (КЕП) и потребителско име и парола, с която осъществява достъп до програмния продукт. Разпределянето на делото може

     1/Автоматично;

     2/Ръчно;

     3/По Дежурство.

Всяко лице, оправомощено да разпределя дела, изготвя и отпечатва протокол. Протоколът съдържа информация за датата и часа на разпределението, данните въведени при образуване на делото, режимът на разпределение на делото, списък на съдиите, между които се извършва разпределението /прави случайния избор/ и се отнася за текущото разпределение по конкретното дело. Протоколът задължително се подписва и с КЕП на лицето, извършило разпределението. Протоколът се разпечатва след всяко разпределяне на новообразувано или преразпределено дело и се прилага към съответното дело, като всеки протокол за случайно разпределение на конкретно дело съдържа и данни за процентната натовареност на участващите в разпределението съдии от РС Момчилград.

Всички протоколи от разпределението се изпращат автоматично на сървър във ВСС.

 

     З. Автоматичен (случаен) избор:

Разпределението на делата в съда се извършва на случаен принцип, чрез опцията "Автоматично".

При необходимост всяко дело може да бъде преразпределено.

За преразпределението се подписва и разпечатва протокол, който съдържа информация за предишния избран съдия, причините за преразпределяне и новия избран съдия, както и съдиите, които са били изключени от преразпределението и причините за изключването.

Протоколите от разпределенията на делата се съхраняват на сървър, находящ се във Висшия съдебен съвет.

Съдия се изключва от случайния избор, само в случай на ползване на законоустановен отпуск, поради временна нетрудоспособност, отпуск за отглеждане на дете и в предвидените от закона случаи.

Разпределението на бързите производства или производствата, по които следва да има ускорено или незабавно произнасяне /в деня на образуване на делото/ се извършва между съдиите, които не са в отпуск или служебна ангажираност.

Централизираната система за случайно разпределение предлага и "особени режими" на избор на докладчик (трябва да се посочат - чрез избиране на съответния режим от менюто на системата, преди разпределяне на делото):

     ·  ръчно;

     ·  дежурен;

Възможността за разпределяне на делата посредством "особени режими" дава възможност да се съобразят специфичните хипотези на избор (например дела, които се разглеждат по дежурство, връщане на вече образувани дела за повторно разглеждане, участието на определен съдия в производство по мярка за неотклонение и пр.) и заедно с това гарантира:

     ·  спазване на отнапред определени обективни критерии за избора при "особени режими";

     ·  автоматично (като противовес на "ръчно") и контролирано (документирано) разпределяне на съответното дело;

     ·  прозрачност на избора и в тези особени хипотези.

 

     4. Разпределение на делата - ръчно и дежурство

     ·  Ръчно разпределение се използва:

 -При повторно внасяне в съда на обвинителен акт, по който съдебното производство е било прекратено и върнато на РП по реда на чл.249 от НПК и внесено в съда под нов номер и се разпределя на съдиите, прекратил делото;

 -Бързите производства и споразуменията по НПК се разпределят по същия ред в деня на постъпването им, като разпределящия делата председател на съда изключва от случайния избор съдиите, отсъстващи за деня, или тези на които им предстои да отсъстват за по-продължителен период от време /това се прави с оглед спазване на законовите срокове за насрочване и разглеждане на тази категория дела/.

  -Във връзка със спазване на императивните срокове по Глава XXV от ГПК „Бързи производства", както и при делата, които има направено искане обезпечение по чл.389 и сл. от ГПК или други искания, изискващи незабавно произнасяне, разпределящият делата председател на съда изключва от случайния избор съдиите, отсъстващи за деня, или тези на които им предстои да отсъстват за по-продължителен период от време.

 -Промяна и преразпределение на определения съдия докладчик се прави при отвод на този съдия докладчик или друга обективна причина, налагащо продължително отсъствие на същият. Причината за преразпределение задължително се мотивира от разпределящия;

  -След прекратяване на съдебното производство в хипотезите на чл.249 от НПК /връщане на делото на прокурора от съдията докладчик/ и чл.288, т.1 от НПК /прекратяване на съдебното производство и изпращане на делото на съответния прокурор/ повторно внесеното в съда дело се образува под нов номер и се разпределя с опция „Ръчно" на първоначалния съдия докладчик, съгласно указанията на ВСС в тази насока;

  -При повторно постъпване в съда на въззивни жалби по граждански и наказателни дела, по които производството по делото е било прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване на решение или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата, делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначалния съдия докладчик.

   -При обезсилване на съдебно решение и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд- делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието на съдия-докладчик, постановил обезсиленото решение.

 

     ·  На дежурен съдия се разпределят следните дела:

  -Частни наказателни дела- по искания на органите на досъдебното производство за разрешение или одобрение на процесуални действия за претърсване и изземване по чл.161 ал.1 и ал.2 от НПК;  разпити пред съдия по чл.222 и чл.223 от НПК; производства по вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ и контрол върху такива мерки по чл.65 от НПК; разрешения по чл.146 ал.3 от НПК, по чл.158 ал.3-4 от НПК, по чл.159 „а“ НПК, по 165 ал.2 от НПК; по молби и искания за разкриване на банкова или търговска тайна па ЗКИ; по искания с правно основание чл.67- 73 от НПК; обжалване на актове на Прокуратурата за спиране или прекратяване на досъдебно производство по реда на чл.243-245 от НПК;

   -Частни граждански дела- Искания за; даване на разрешение за теглене на влогове; даване на разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица по реда на чл.130 от СК; обезпечение на бъдещ иск; дела за разглеждане на искания за разкриване на банкови и търговски тайни от различни органи /Прокуратура, КОНПИ и други, които са оторизирани за това/; искания по Закона за закрила на детето /за настаняване и прекратяване на настаняване/; дела за домашно насилие, в които се съдържа искане за издаване на Заповед за незабавна защита;

   -Административно наказателни дела - за дребно хулиганство по Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/.

Определеният на случаен принцип съдия-докладчик може да бъде заменян само при направен отвод или отсъствие, като новото разпределение също се прави на случаен принцип. Делото се разпределя чрез системата, при използване на функцията „Преразпределение", при което системата по подразбиране изключва от избора досегашния докладчик по делото.

 

     5. Архив

В архива на системата, съхраняващ се на сървър във Висшия съдебен съвет се записват идентификацията на разпределящия, всяко от извършените от него действия; всяко от посочените от него основания за отказ или замяна на вече определен докладчик; всяко от посочените основания за извършване на избор при особен режим (при определен докладчик или без участието на конкретен докладчик), както и датата и часа на всяко действие. Записват се и всякакви промени по конфигурацията на разпределението. Системата не позволява промяна на съдържанието на архива и гарантира документираност и прозрачност на всеки избор на докладчик.

 

     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

     1.Настоящите вътрешни правила са изготвени на основание чл.9 от Закона за съдебната власт и чл.35, ал.4 от Правилника за администрацията в съдилищата.

    2.Правилата са приети, чрез тяхното изменение и допълнение на Проведеното на 01.04.2019г. Общо събрание по реда на чл.79 ал.2 т.9 ЗСВ на съдиите от Районен съд- Момчилград, и подлежат на публикуване в интернет страницата на съда, с оглед гарантиране на принципа на прозрачност на дейността.

     З.Тези вътрешни правила могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното приемане.

 

Председател на

Районен съд Момчилград

/Сунай Осман/